YoungSoon Cho (Corea-Suïssa): Dry fish

foto: josé carlos soto

Dry fish planteja un model i uns quants convidats coreans que fan el viatge especialment per aquesta desfilada de modes. Aqueste trobada s'adreça als cinc sentits i genera un equipage bastant extraordinari.

YoungSoon Cho
Tres elements funcionen com clausa les meves performances: l'exploració de relacions diferents amb l'espectador, la creació d'un lligam entre art Asiatic i Occidental i una atenció que persisteix cap a la memòria i els orígens. No estic intentant transmetre la meva experiència personal com a coreana que viu a Europa o exhibir les particularitats folclòriques de la meva tradició. Però presenciant i sent part d'un buit aspiro posar l'espectador en una situació on es pugui afrontar amb la seva pròpia memòria i cultura. Si es construeix en una atmosfera de participació, crec que la presentació d'una idiosincràsia i un petit canvi ens permeten qüestionar la nostra adjunció a una cultura i la nostra relació amb el nostre passat i les nostres memòries

Dry Fish stages a model and a few Korean guests who made the trip especially for this fashion show. This encounter addresses all five senses and generates quite an extraordinary equipage.

YoungSoon Cho
Three elements function as keys to my performances: the exploration of different relations with the viewer, the creation of a link between Asiatic and Occidental art and a persisting attention towards memory and origins. I am not trying to transmit my personal experience as a Korean living in Europe or to exhibit the folkloric particularities of my tradition. But witnessing and being part of a gap I aim to put the viewer in a situation where he could confront himself with his own memory and culture. If it is built in an atmosphere of sharing I believe that the presentation of an idiosyncrasy and a shift allows us to question our attachment to a culture and our relation with our past and our memories.

We use cookies
Usamos cookies en nuestro sitio web. Algunas son esenciales para el funcionamiento del sitio, mientras que otras nos ayudan a mejorar la experiencia del usuario. Puedes decidir si quieres permitir el uso de las cookies. Ten en cuenta que si las rechazas, puede que no todas las funcionalidades del sitio web estén disponibles.